Fw: gwasanaeth tan

Cystadleuaeth i ennill gorsaf dan Lego – rhowch gynnig arni – pob hwyl!
Competition to win a Lego Fire station – give it a go – good luck!

From: Emma McCulloch (Siaradwr Cymraeg) <[email protected]&gt;
Sent: 30 March 2020 09:40
To: N Postglanrafo (Ysgol Glanrafon) <[email protected]&gt;
Subject: gwasanaeth tan

Bore da,

Plis gwelwch yr isod ynglyn a cystadleuaeth rydym yn rhedeg:

 Galw ar rieni! Ceisio dysgu’r plant gartref? Rhedeg allan o syniadau crefft?  Rydym yn cynnal cystadleuaeth llunio poster am gyfle i ennill gorsaf dân Lego. 

 Gwnewch lun o ddiffoddwr tân neu injan dân, ac enfys gobaith a chynnwys un o’r negeseuon yma:

Peidiwch  ag anghofio am fwyd sydd yn coginio!

Peidiwch â gorlwytho socedi!

Profwch eich larymau mwg!

 Byddwn yn rhannu cymaint o geisiadau â phosibl  – felly ewch ati i wneud llun a chodi  calon pawb!

 Anfonwch eich enw, oed, enw oedolyn  a manylion cyswllt i [email protected]

 Byddwn yn dewis yr enillwyr ym mis Mai.

Cofion

 Emma Mcculloch

Addysgwraig Diogelwch Cymunedol / Community Safety Educationalist

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru / North Wales Fire and Rescue Service

Ffon/Tel : 07787 578443

 Please see above regarding a competition that we are organising:

Calling Parents! Trying to educate your children at home? Running out of craft ideas? We are organising a poster competition for you to try and win a Lego Fire Station.

Draw a picture of a fireman or a fire engine, and a rainbow of hope and include the following message:

Don’t forget about food that is cooking!

Don’t overload the sockets!

Test your smoke alarms!

We will be sharing as many of the entries as possible – therefore, create a poster and raise everyone’s hearts!

Send your name, age, adult’s name and contact details to [email protected]

We will be choosing the winners in May.

Best wishes,

Emma Mcculloch

image001.jpg

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg – byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English – we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn profi’ch larwm mwg yn rheolaidd. Os nad oes gennych larwm, neu os ydy’ch larwm wedi torri, ffoniwch 0800 169 1234, anfonwch e-bost i   neu ewch i  www.gwastan-gogcymru.org.uk am gyngor  ynglŷn â beth i’w wneud nesaf.

Please make sure that you regularly check your smoke alarm.  If you do not have one, or find that the one that you do have is not working, call 0800 169 1234, e-mail or visit www.nwales-fireservice.org.uk for advice on what to do next.

******************************************************************************
Cyfrinachedd: Mae’r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gyda hi, yn breifat ac fe allent fod yn cynnwys gwybodaeth sy’n gyfrinachol neu’n gyfreithiol-freintiedig. Os byddwch yn derbyn y neges hon trwy gamgymeriad, a fyddech mor garedig â rhoi gwybod inni a chael gwared arni o’ch system ar unwaith.

Ymwadiad: Fe allai e-bostio trwy’r We fod yn agored i oedi, rhyng-gipio, peidio â chyrraedd, neu newidiadau heb eu hawdurdodi. Felly, nid yw’r wybodaeth a fynegir yn y neges hon yn cael cefnogaeth GTAGC oni bai fod cynrychiolydd awdurdodedig, yn annibynnol ar yr e-bost hwn, yn hysbysu ynghylch hynny. Ni ddylid gweithredu o ddibynnu ar gynnwys yr e-bost hwn yn unig.

Monitro: Bydd GTAGC yn monitro cynnwys e-byst at ddiben atal neu ddarganfod troseddau, a hynny er mwyn sicrhau diogelwch ein systemau cyfrifiadurol a gwirio cydymffurfiad â’n polisïau.

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Parc Busnes Llanelwy, Sir Ddinbych. LL17 0JJ
******************************************************************************
Confidentiality: This email and any files transmitted with it, are private and may contain confidential or legally privileged information. If you receive this message in error, please notify us and then immediately remove it from your system.

Disclaimer: Internet email may be subject to delays, interception, non-delivery or unauthorised alterations. Therefore, information expressed in this message is not endorsed by NWFRS unless otherwise notified by an authorised representative independent of this email. No action should be taken in reliance on the content of this email.

Monitoring: NWFRS monitors email traffic content for the purposes of the prevention and detection of crime, ensuring the security of our computer systems and checking compliance with our policies

North Wales Fire and Rescue Service
St Asaph Business Park, Denbighshire. LL17 0JJ
******************************************************************************