Hwb – Hub

HWB GOFAL PLANT RESILIENCE HUB – 06.04.20 – 10.04.20

AR GYFER TEULUOEDD/FOR THE FAMILIES OF

Lle mae 2 riant yn weithwyr allweddol- Where both parents are key workers.

Rhiant sengl sy’n weithiwr allweddol – Single parent who is a key worker.

Mae canllawiau tynnach wedi dod oddi wrth Dȋm Argyfyngau y Sir ynglyn â’r uchod h.y. os yw eu roliau yn golygu iddynt fod:

 1. allan o’r cartref neu
 2. weithio yn y cartref ar dasgau o bwysigrwydd critigol sy’n ddibynnol ar amser ac angen eu sylw llawn ac nad oes trefniadau gofal diogel arall.

  Tighter guidelines have been given by the county’s Emergency Response Team as regards to the above, i.e. if the roles require them to be:

 1. out of the homeor
 2. working in the home on tasks of critical importance and/or that are time sensitive and needs their full attention and there is no alternative safe arrangements for childcare.

  Cynhelir Hwb Gofal yn Ysgol Bryn Coch o 8 a.m. – 5.30 p.m. (Llun i Gwener) ar gyfer y categoriau uchod yn unig. Os yw plentyn o’r categoriau hyn angen ei fynychu yn ystod yr wythnos nesaf (o 6.4.20 – 10.4.20)rhowch wybod i ni trwy anfon e bost ar postglanrafon a chofrestru ar Schoolcomms erbyn 01.04.20 gan nodi’r dyddiau angenrheidiolos gwelwch yn dda. Byddwn wedyn yn anfon ffurflen gofrestru i chi ei dychwelyd i ni erbyn y diwrnod canlynol.(02.04.20)

  A Resilience Hub is held in Ysgol Bryn Coch from 8 a.m. – 5.30 p.m. (Monday to Friday) for the above categories only. If a child from either category needs to access it next week, (06.04.20 – 10.04.20)please do so by e mailing postglanrafon and by registering on Schoolcomms, stating the required days, by 01.04.20.We will then send on a registration form for you to fill in and return to us via e mail by the following day (02.04.20).

  Cyfleusterau Gofal yn unig yw hwn ac nid sefydliad addysgu.

  This is a childcare provision only and not an educational one.