Hwyl Fawr Miss Jones

Annwyl bawb, 

Diolchwn yn ddiffuant i bob un ohonoch a gyfrannodd at gronfa ymddeol Miss Jones. Rwy’n falch iawn o roi gwybod I chi ein bod ni (hyd yn hyn!) wedi codi £ 2795 – swm anhygoel! 

Prynhawn ddoe, cyflwynodd nifer fach o gynrychiolwyr rhieni a llywodraethwyr anrhegion bendigedig a brynwyd gyda’r gronfa hon ar ran cymuned Glanrafon. Gallwch eu gweld yn y lluniau a dyma restr o’r hyn a brynwyd: 

 • Stôl wedi’i gwneud o dderw Cymreig 
 • Blanced wlân o Gymru i gyd-fynd â’r stôl 
 • Taleb £100 ar gyfer Mati a Meg, Yr Wyddgrug 
 • Rhosyn ymddeol 
 • Plannwr gardd hardd mewn steil Celtaidd  
 • Llyfr lle mae’ch holl ddymuniadau ymddeol caredig wedi’u hargraffu i Miss Jones eu darllen 
 • Cerdd wedi’i hysgrifennu gan Bethan Wyn Jones (rhiant) wedi’i hysgrifennu mewn clai a’i harddangos ar lechen Gymreig 

Penderfynom roi’r swm oedd yn weddill yn uniongyrchol i Miss Jones i’w roi tuag at ei chynlluniau ymddeol. 

Mae’n drueni nad yw’n bosibl ffarwelio yn y ffyrdd arferol, ond mwynhaodd Miss Jones y prynhawn yn fawr iawn ac roedd hi’n hynod werthfawrogol a dweud y lleiaf. Diolch i’r rhai sy wedi helpu i sicrhau’r ffarwel arbennig yma ac, unwaith eto, diolch yn fawr iawn i chi i gyd am eich haelioni a’ch geiriau caredig.  

Cofion cynnes, 

Vanessa Leach  

Dear all, 

Our sincere thanks go to all of you who contributed to Miss Jones’s retirement fund. I am delighted to let you know that we have (so far!) raised an amazing £2795!  

Yesterday afternoon, a small number of parent and governor representatives presented Miss Jones with wonderful gifts bought with this fund on behalf of the Glanrafon community, which you can see in the photos: 

 • Stool made from Welsh oak  
 • Welsh woollen blanket to match the stool 
 • Voucher of £100 for Mati a Meg, Yr Wyddgrug  
 • Retirement rose  
 • Garden planter in a beautiful Celtic design  
 • Book in which all your kind retirement wishes are printed for Miss Jones to read 
 • Poem written by parent Bethan Wyn Jones printed in clay and displayed on Welsh slate  

We also decided to gift the remaining amount directly to Miss Jones in recognition of our appreciation that she can put towards her retirement plans.  

It is a shame that saying goodbye in the usual ways is not possible, but Miss Jones enjoyed the afternoon and was overwhelmed and immensely appreciative to say the least. Thank you to those who have helped to give Miss Jones this special send-off and, once again, thank you all so very much for your generosity and kind words.  

With best wishes  

Vanessa Leach  

Image.jpegImage.jpegImage.jpegImage.jpegImage.jpegImage.jpegImage.jpegImage.jpegImage.jpeg