LLONGYFARCHIADAU / CONGRATULATIONS

Hoffwn fel ysgol longyfarch Mr Emyr Gwynedd (Athro Dosbarth Meillion – Blwyddyn 5 a 6) sydd wedi dod yn Dad dros y penwythnos. Llongyfarchiadau enfawr iddo fo a’i bartner ar enedigaeth Ena Mair Gwynedd. 

As a school, we would like to congratulate Mr Emyr Gwynedd (Meillion’s Class Teacher – Years 5 and 6) who has become a Father over the weekend. Huge congratulations to him and his partner on the birth of Ena Mair Gwynedd.

Dosbarth Meillion/ Meillion’s Class

Os oes angen i unrhyw rieni o’r dosbarth uchod gysylltu â’r ysgol ynglŷn â’u plentyn, mae croeso i chi anfon e-bost at Mrs Gwenan Williams (Pennaeth Cyfnod Allweddol 2) tra bod Mr Gwynedd ar gyfnod tadolaeth am bythefnos.

Mrs Gwenan Williams[email protected]

If any parents from the above class need to contact school regarding their child, you are more than welcome to email Mrs Gwenan Williams (Head of Key Stage 2) whilst Mr Gwynedd is on paternity leave for a fortnight.