Rhieni Bl 2 / Year 2 Parents

Rhieni Bl 2 / Year 2 Parents :-

Fe’ch gwahoddir i’r ysgol bnawn fory am 2 o’r gloch i weld gwaith eich plentyn fel rhan o Brosiect Creadigol dan arweiniad Manon Elis. 

You are invited to school tomorrow afternoon at 2 o clock to see the pupils’ work as part of the Creative Arts Project under the leadership of Manon Elis.