Rhieni Lywodraethwyr – Parent Governors.

Byddwch yn derbyn gwybodaeth i’ch cyfeiriadau e bost fory, (6/11) i’ch galluogi i bleidleisio i 2 RIANT YN UNIG ar gyfer ethol dau gynrychiolydd ar y Corff Llywodraethol. Bydd cyflwyniad gan bob un o’r chwe ymgeisydd yn yr e bost hefyd.
Fe’ch hatgoffir bod gan dau riant o bob teulu yr hawl i bleidleisio.
You will receive information to your e mail address tomorrow (6/11) to enable you to vote for 2 PARENTS ONLY for the election of two representatives on the Governing Body. There will be a presentation by each of the six candidates in the e mail also.

Please be reminded that both parents from each family have the right to vote.