Rhieni’r Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Parents

Yn ystod tripiau’r Cyfnod Sylfaen yr wythnos yma bydd disgyblion yn cael cyfleoedd i afael a rhoi mwythau i anifeiliaid bach. Os ydi hyn yn codi unrhyw bryder ynglŷn ag alergeddau, cysylltwch gydag athro / athrawes eich plentyn mor fuan â phosib os gwelwch yn dda. 

During our foundation phase trips this week pupils will have the opportunity to handle small animals. If this causes any concern regarding allergies, please contact your child’s teacher as soon as possible. We hope everyone enjoys their day. 
Diolch yn fawr,
TÎm y Cyfnod Sylfaen