Tocynnau Eisteddfod yr Urdd Tickets

Manteisiwch ar y cynnig o brynu tocynnau mynediad i’r Eisteddfod ychydig yn rhatach gan ddilyn y linc isod. Mae’r cynnig yma yn gorffen Dydd Sul yma, Mai 19eg.  NID OES ANGEN I CHI BRYNU TOCYN I’CH PLENTYN OS YDYNT YN CYSTADLU GYDA’R YSGOL.  Tocynnau | Urdd Gobaith Cymru Take advantage of the offer of buying … Read more

Blwyddyn 4 a 5 / Year 4 and 5

Fydd dim gwers addysg gorfforol dydd Gwener yma (17eg) oherwydd tynnu lluniau’r dosbarthiadau. Gofynnwn i’r disgyblion ddod i’r ysgol mewn gwisg ysgol. There will be no P.E. this Friday (17th) because of the class photos. The pupils are to come to school in school uniform.

DEWCH I GEFNOGI / PLEASE SUPPORT

PLIS dewch i gefnogi. Tocynnau ar gael o Swyddfa’r ysgol. Os fedrwch gyfrannu unrhyw wobrau raffl, byddem yn hynod o ddiolchgar.  PLEASE come and support the evening. Tickets available from the office. If you have any raffle donations, we would be extremely grateful.  DIOLCH YN FAWR Cyngerdd-Concert.pdf

Chwaraeon yr Urdd Sports

Llongyfarchiadau i’r tri tim o Ysgol Glanrafon am berfformiad gwych yn Aberystwyth ddoe.  Fe lwyddodd i’r tim rygbi a phel rwyd Bl 6 ennill, cael un gem gyfartal a cholli rhai gemau yn y rowndiau grwp, ac yna aeth y Tim Rygbi Tag Bl 4 ymlaen i’r rownd gyn derfynol felly fe dddaethant yn gydradd … Read more

Pob lwc / Good Luck

Pob lwc enfawr i dîm rygbi Bl 6, tîm Pêl Rwyd Bl 6 a tîm rygbi tag Bl 4 sy’n cynrychioli yr ysgol a Rhanbarth Fflint a Wrecsam yn Chwaraeon yr Urdd yn Aberystwyth heddiw. Edrychwn ymlaen i weld eu lluniau.  Good luck to the Year 6 rugby team, Year 6 netball team and the … Read more

Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn 2024

Llongyfarchiadau enfawr i ddisgyblion Ysgol Glanrafon am ddod i’r brig yng nghystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn. Llongyfarchiadau i bawb. Congratulations to pupils from Ysgol Glanrafon whom have been successful in the Arts, Design and Technology Urdd Competitions for the Maldwyn National Eisteddfod. A huge congratulations to all.