PWYSIG /IMPORTANT – Covid-19

Mae’r system ar gyfer archebu lle i’ch plentyn ar Schoolcomms yn gweithio’n dda, ond rydym yn ERFYN ARNOCH os gwelwch yn dda, i adael i ni wybod mor fuan â phosib os yw eich trefniadau yn newid a nid ydych angen y diwrnod penodol yna. Rydym yn ceisio ein gorau i leihau y nifer o … Read more

Codi Calon / Spread some happiness

Mae ymgyrch gan rai ar y cyfryngau cymdeithasol i godi calonnau yn ystod y cyfnod anodd yma. Mae grwp o’r enw Arwyddion Codi Calon wedi ei greu ble mae plant yn cael y cyfle i greu posteri i arddangos yn eu ffenestri adref. Mae nifer yn defnyddio symbol enfys fel gobaith a llawer hefyd yn … Read more

DIOLCH / THANK YOU

Hoffwn ddiolch o galon i chi am wrando ar gyfarwyddiadau, ac am gydymffurfio â rheolau chenedlaethol – rydym wir yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad. O ganlyniad, nifer fechan o blant ddaeth i’r ysgol heddiw ac rydym wedi llwyddo i wneud rota staff i ofalu amdanynt. Hoffwn eich atgoffa unwaith eto os ydych yn un o’r gweithwyr … Read more

Keyworkers – yn unig/only

Mae’r system archebu lle i’ch plentyn gyda’r system Schoolcomms yn gweithio’n dda. Os nad ydych angen lle i’ch plentyn am unrhyw reswm gadewch i’r ysgol wybod trwy ebost os gwelwch yn dda. The system of booking your child into school via the Schoolcomms system is working well. Please advise school via email if you no … Read more

TREFNIADAU wythnos nesaf

Fefyddyrysgolaragoryfory(Mawrth 23ain)iblantgweithwyrallweddolynunig. Fefyddstaff Glanrafonyndarparugofalplanti’rdisgyblion–nifyddwnyncynnalgwersiaddysgiadol. Hoffwnbwysleisiounwaithetofodyddarpariaethymaargaeliddisgybliongyda’urhieniynweithwyrallweddol(llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-meini-prawf-ar-gyfer-defnyddior-ddarpariaeth-barhaus-ar-gyfer-plant-syn).Osamgaelmynediadi’rgofalhwnmae’nrhaidiunai yddauriantfodynweithwyrallweddol neui riantsenglfodynweithiwrallweddol.  Maeangenirienigadweuplantgartrefblefohynny’nbosib– dimondi’rplant llenadoesdewisarallganyrhiant/rhieniybyddyrysgolaragor. Niddylaidisgyblionrisguchel,e.e.plantsy’ndioddefo asthma,ddodi’rysgolosnadywhi’nGWBLangenrheidiol. Fefyddangenirieniarwyddoeuplantifewnacallano’rysgol. Fefydddisgwylirieninodieugwaith(gwaithyddauriantosnadyw’rplentynyndododeulurhiantsengl)arydaflenhon. Osoesmoddcyfynguaryramserymaeplantrhieniallweddolyneidreulioynyrysgolrydymyneichannogiwneudhynny. Niddylaiplentyndreuliodiwrnodcyfan/ bobdiwrnodynyrysgolosnadoesangen. Fefyddhynynlleihau’rcyswlltcymdeithasoliblanta staff.  Fefyddyrysgolaragoro 8yb tan 5.30yp (syddigynnwysy Clwb Brecwasta’rClwbArOlYsgol). Bydd Meithrin +aragorhefyd. Fefyddydisgyblionyncaeleurhannuyngrwpiauoedran– Dan 7 / CA2. Fefyddcinioamddimibobplentyn. FefyddsnapynyncaeleiddarparuiblantyrUD7. Caiff plant CA2 ddodasnapyneuhunain. DIM CNAUosgwelwchyndda. Fefyddangeni’rdisgyblionddodadiodefonhw. Maegwisgysgolynddewisolondfefyddangendilladcyfforddusa trainers argyfergweithgareddautuallan. Nifyddangendodagunrhywwaithysgol/llyfraudarlleni’rysgol.  Hoffwnirieniddefnyddio’rsystemar-leiniarchebullei’rdisgyblion,sefSchool Comms.Osnadydychwedidefnyddio’rsystemeisoesargyferyclwbarolysgolbyddwnyngyrru’rwybodaethgartrefmaeso law. Fefyddhynynrhoisyniadinioniferoeddacyneinhelpugydathrefniadaustaffio. Osoesunrhywbryderynglyna’ruchodneuunrhywbetharallynacofiwche-bostio’rysgol– Rydymynmonitro’re-bystyngysonynystodypenwythnos.