GWEITHWYR ALLWEDDOL / VITAL WORKERS

Mae’n amlwg fod cryn ddryswch ynglyn a phwy sy’n cael eu hystyried yn weithwyr allweddol ar hyn o bryd. Mae’r canllawiau o’r Awdurdod Lleol yn nodi fod yr ysgol yn cynnig darpariaeth i blant rhieni sy’n ystyried eu hunain i fod yn weithwyr allweddol tan y byddwn wedi derbyn gwybodaeth bellach gan Lywodraeth Cymru. Hoffwn … Read more

DYDD LLUN / MONDAY

PWYSIG – Ar hyn o bryd rydym mewn trafodaethau i agor Dydd Llun ar gyfer plant sydd a rhieni yn weithwyr allweddol neu yn blant bregus. Hoffwn ddyfynnu o ganllawiau y Llywodraeth isod.  Os gwelwch yn dda, byddwch yn ymwybodol y gall hyn newid gan ein bod yn dilyn canllawiau awr wrth awr.  IMPORTANT – … Read more

Genethod Blwyddyn 5a6 / Year 5&6 Girls

Er gwybodaeth, fel ymateb i gyfarwyddiadau gan Lywodraeth Cymru, fe fyddwn yn gyrru cyflenwad o dyweli mislif gartref gyda genethod blwyddyn 5 a 6 heddiw. Os os gennych ferch ym mlynyddoedd 5 neu 6 sy’n absennol mae croeso i chi ddod i gasglu pecyn o’r ysgol. For your information, in response to instructions from the … Read more

Gwaith ar gyfer disgyblion / Work for pupils

Sylweddolwn fod y cyfnod yma yn un ansicr a phryderus i bawb. Byddwn yn dechrau gyrru gwaith adref gyda’r disgyblion heddiw rhag ofn i ni orfod cau a hynny ar fyr-rybudd. Hefyd, bydd awgrymiadau ar gyfer amserlen/strwythur diwrnod os yw eich plentyn adref.  Ar gyfer y disgyblion sy’n absennol, mae croeso i chwi wneud trefniadau … Read more

FFEILIAU DARLLEN / READING FILES

PAWB i gofio eu ffeiliau darllen fory os gwelwch yn dda. Hefyd, cofiwch yrru potel ddwr mewn gyda’ch plentyn. EVERYONE to please remember their reading folders tomorrow please. Also, if possible please make sure that your child has a water bottle to bring to school.