Blwyddyn 5 a 6/Year 5 and 6

A fuasai disgyblion Blwyddyn 5 yn gallu dod ac esgidiau ymarfer corff i’r ysgol bob diwrnod yr wythnos yma os gwelwch yn dda. Blwyddyn 6 i ddod ac esgidiau ymarfer corff dydd Gwener hefyd. 👟  Could Year 5 pupils bring their trainers to school every day this week please. Year 6 to bring their trainers … Read more

Triathlon CA2/KS2 Triathlon

Neges byr i’ch atgoffa am driathlon CA2 yfory. Gofynwn i bob plentyn wisgo eu dillad Ymarfer Corff i’r ysgol gyda eu gwisg nofio oddi tano. Mi fydd cyfle i’r plant newid yn dilyn cyflawni’r triathlon. Mae Blwyddyn 5 a 6 wedi eu amserlenni i ddechrau eu triathlon am12:00a Blwyddyn 3 a 4 am 12:30. Sicrhewch bod eich plentyn … Read more

Traithlon CA2/KS2 Triathlon

Oherwydd newid mewn amgylchiadau, mi fydd Blwyddyn 5 a 6 rwan yn cychwyn eu triathlon (20/06/22) am 12:00 a Blwyddyn 3 a 4 am 12:30. Due to a change in circumstances, Year 5 and 6 will now begin their triathlon (20/06/22) at 12:00 and Year 3 and 4 at 12:30. 

Triathlon CA2/KS2 Triathlon

Gobeithio bod pawb yn edrych ymlaen ar gyfer y digwyddiad yma Llun nesaf, Mehefin 20fed. Os yw eich plentyn yn dymuno, mi fydd cinio poeth ar gael cyn y triathlon, cawn gyfle i gael eu snapyn boreol yn y prynhawn yn dilyn y triathlon. Gofynwn i bob plentyn wisgo eu dillad Ymarfer Corff i’r ysgol gyda … Read more

Blwyddyn 5/6

A all disgyblion Blwyddyn 5 a 6 ddod yn eu gwisg ymarfer corff yfory yn ogystal a dydd Mercher os gwelwch yn dda. Mi fydd y merched sydd yn chwarae yn nhwrnament pel-droed yr Urdd  yn ymarfer yn ystod y dydd. Gall y rhai sydd ddim wedi cadarnhau eu presenoldeb ddod a’i cadarnhad i’r ysgol … Read more

Merched Blwyddyn 5 a 6/Year 5 and 6 Girls

A fedrith y genethod sydd wedi mynegi diddordeb yn nhwrnament pel-droed yr Urdd ddod i’r ysgol yn eu dillad Ymarfer Corff yfory os gwelwch yn dda.  Could the girls who have expressed an interest in the Urdd football tournament please come to school in their Physical Education kit tomorrow. Diolch ⚽🥅

Cwrs Beicio Blwyddyn 6/Year 6 Bikeability

Mae croeso i ddisgyblion Blwyddyn 6 sydd wedi cofrestru i wneud yr hyfforddiant beicio yr wythnos yma ddod yn nillad eu hunain i’r ysgol. Mae’r wythnos i’w weld yn sych ar y cyfan ond mae’n syniad eu bod yn dod a dillad sbâr gyda nhw rhag ofn. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r wythnos 🚴🏻  Pupils … Read more

Cwrs Beicio Blwyddyn 6/Year 6 Bikeability

Mi fydd y cwrs beicio ar gyfer y disgyblion blwyddyn 6 sydd wedi cofrestru yn cychwyn dydd Llun nesaf, Mawrth 14eg. Allwch chi sicrhau fod eich plentyn yn dod a’i f/beic a’i helmed i’r ysgol ar y diwrnod yma neu ar y Gwener (Mawrth 11eg) cynt os gwelwch yn dda. Ni fydd disgyblion yn cael … Read more

Newyddion / News

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6 Does dim clybiau chwaraeon ar ôl ysgol yn ystod yr hanner tymor yma oherwydd ymarferion Eisteddfod ar nos Iau. Mi rydym yn bwriadu cynnal ymarferion yn ystod amser ysgol gan bod cystadlaethau’r Urdd yn fuan. Mi fydd neges yn cael ei rannu gyda’r disgyblion yn egluro … Read more